Katalóg produktov
NEW!!! Gymnastické náčinie
Gymnastika, tanec, balet
Rebriny - ribstole
Žinenky a molitanové výrobky
Cyklistické príslušenstvo
Odrážadlá, Kolobežky, Skateboardy
Hračky na zahradu
Plavecké potreby
Vodné filtre
Najpredávanejší tovar
Cena: 360 €
Dostupný ihneď
Nový tovar
Cena: 49 €
Dostupný ihneď
Chcem dostávať novinky
Vložte e-mail
Obchodné podmienky
Úvod >> Obchodné podmienky

 

 
I. Všeobecné podmienky
 
1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy (ďalej len Zmluva), uzatvorenej medzi spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. (ďalej Predávajúci) a Kupujúcim. Jej predmetom je nákup a predaj tovaru v internetových obchodoch Predávajúceho (ďalej Internetový obchod Predávajúceho):
 
 
Údaje o Predávajúcom:
 
LEMON SPORT s.r.o.
Sídlo: Drobného, 27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava
IČO: 45 348 545, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B, DIČ: 2022948301
telefón: +421-944526645
 
2. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Kupujúci Predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia Kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).
 
3. Popis tovaru má len informatívny charakter a môže sa meniť.
 
II. Uzatvorenie Zmluvy
 
1. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením (akceptovaním) objednávky, ktorú Predávajúci prijal od Kupujúceho.
 
2. Objednávku tovaru posiela Kupujúci prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho. Automatický oznam o prijatí objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním).
 
3. Predávajúci odošle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci do 24 hodín od prijatia jeho objednávky. Potvrdenie objednávky od Predávajúceho obsahuje:
-       názov a množstvo tovaru,
-       cenu,
-       spôsob platby,
-       spôsob doručenia,
-       čas a miesto doručenia.
K potvrdeniu sa prikladá aj elektronický účet pre prípad platby za tovar bankovým prevodom alebo platobným systémom PayPal.
 
4. Strany sa dohodli, že odoslaním objednávky tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho Kupujúci potvrdzuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 
5. Ak na sklade Predávajúceho nie je tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, Kupujúci môže Predávajúcemu poslať predbežnú objednávku takéhoto tovaru. V takom prípade Predávajúci v potvrdení objednávky uvedie predpokladaný dátum doručenia tovaru do jeho skladu a vystaví predbežný účet na úhradu.
 
III. Zrušenie objednávky
 
1. Kupujúci môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania, a to telefonicky alebo odoslaním e-mailu na adresu: sales@lemonsport.sk.
 
2. Predávajúci môže odmietnuť objednávku ak tovar, ktorý je v nej uvedený:
-       sa už nevyrába,
-       Predávajúci momentálne nemá na sklade,
-       podstatne zdražel.
V takom prípade Predávajúci pošle Kupujúcemu e-mail s náležitým oznamom. Ak už Kupujúci uhradil plnú cenu tovaru alebo jej časť, Predávajúci je povinný zaplatenú sumu vrátiť najneskôr do 10 pracovných dní od momentu odoslania oznamu Predávajúcemu. 
 
IV. Dodanie
 
1. Spôsob dodania si Kupujúci vyberá pri vypĺňaní objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.
 
2. Možnosti doručenia tovaru:
-       doručenie v rámci Slovenska (alebo do Maďarska či Rakúska) prostredníctvom dovozcu (ceny sú uvedené v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho)
-       osobné vyzdvihnutie  v Bratislave (Show-room: Drobného, 27)
 
3. Lehota dodania tovaru Kupujúcemu je určená na 1 až 10 pracovných dní v závislosti od vzdialenosti Kupujúceho od skladu Predávajúceho. Ak Predávajúci nemá tovar na sklade, lehota dodania sa môže predĺžiť.
 
4. V rámci dodávky Kupujúci obdrží objednaný tovar, fakturu a návod v slovenčine (maďarčine, nemčine), v ktorom predávajúci vyznačí dátum predaja. Predávajúci ďalej priloží záručný list a návod v jazyku výrobcu s jeho pečiatkami (v balení).
 
5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar v momente jeho prijatia pri dodávke, ak platba prebehla v súlade s podmienkami Zmluvy.
 
6.  Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to do 24 hodín od prevzatia tovaru a to emailom alebo telefonicky. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
 
7. Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte! Pokiaľ bude prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu!
 
 
8. Ak Kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu, za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto za služby prepravcu/pošty pri doručení tovaru na dobierku (v príslušných prípadoch). V prípade vrátenia peňazí Kupujúcemu má Predávajúci právo z danej sumy stiahnuť horeuvedené poplatky.
 
V. Platba
 
1. Spôsob platby si Kupujúci vyberá pri vyplnení objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.
 
2. Pri objednávaní tovaru je možný výber z nasledovných spôsobov platby:
 
- bankovým prevodom na účet Predávajúceho platbou vopred,
- platobnou kartou
- platobnou kartou pri použití systému PayPal (+4%)
- platbou na dobierku pri doručení tovaru prepravcom (len pre doručovanie v rámci Slovenska).
 
3. V prípade platby na dobierku pri doručení prepravcom sa k cene tovaru prirátava cena za kuriérske služby, poskytované pri platbe na dobierku. Cena za dané služby je uvedená v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho.
 
4. Ak Kupujúci nebude mať v momente prijatia tovaru splnené platobné povinnosti v súlade so Zmluvou, Predávajúci má právo odmietnuť plnenie Zmluvy a žiadať od Kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku (v príslušných prípadoch).
 
5. Platba sa musí uskutočniť predtým ako Kupujúci otvorí balenie tovaru.
 
VI. Záruka a reklamácie
 
1. Pre každý druh tovaru je platná 24 mesačná záručná doba, ktorá plynie od momentu prijatia tovaru Kupujúcim.
 
2. V prípade, že sa vyskytne reklamácia, bude čo najoptimálnejším spôsobom posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
3. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak objaví vážne poškodenie, musí dôkladne prezrieť tovar. Ak by boli objavené výrobné chyby, Kupujúci je povinný uviesť zoznam takých chýb do protokolu a neodkladne o tom informovať Predávajúceho na e-mailovú adresu: sales@lemonsport.sk.
 
4. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.
 
5. Kupujúci stráca právo odvolať sa na záruku v prípade:
 
- že nepredloží doklad o platbe za tovar (originál účtu), záručného listu s vyznačeným dátumom predaja od Predávajúceho (posledná strana návodu v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a neuchová si pôvodného návodu od výrobcu s jeho poznámkami,
 
- že uplynula záručná doba,
 
- že Kupujúci mechanicky poškodil tovar,
 
- nedodržania alebo porušenia pravidiel skladania, montovania, demontovania tovaru, jeho prepravy, používania a uchovávania, ktoré sú určené v návode v slovenskom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.
 
6. Kupujúci nemá právo na reklamáciu chýb, na ktoré ho vopred Predávajúci upozornil alebo o ktorých mal vedieť na základe, okolností, za ktorých bola uzavretá Zmluva.
 
7. Postupnosť krokov Kupujúceho pri reklamácii:
 
a) bezodkladne informujte Predávajúceho na e-mailovú adresu sales@lemonsport.sk, opíšte charakter poškodenia tovaru a priložte fotografie jeho chybných častí spolu s kópiou potvrdenia platby za tovar, kópiou záručného listu a strany návodu s poznámkami výrobcu.
 
b) v prípade, že nie je možné diaľkové posúdenie reklamácie a je nevyhnutná expertíza, zabezpečte si na svoje náklady odoslanie tovaru a priložte doklad o zaplatení tovaru, záručný list spolu so stranou z návodu, ktorá obsahuje poznámky Predávajúceho na adresu Predávajúceho:  Drobného 27 , 841 02 Bratislava.
 
8. V prípade opodstatneného uplatnenia nároku na reklamáciu Predávajúci odstráni chyby tovaru na svoje náklady alebo tovar vymení za nový a odošle ho Kupujúcemu, takisto na svoje náklady. Ak to nie je možné, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú čiastku.
 
9. V prípade neopodstatneného uplatňovania nároku na reklamáciu Predávajúci vráti tovar Kupujúcemu na náklady Kupujúceho. Vtedy má Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu svojich výdavkov (na expertízu a pod.) podľa sadzieb servisných centier, platných v čase uplatňovania nároku Kupujúceho.
 
10. Pozor! Uchovajte si originálny návod v jazyku výrobcu s jeho poznámkami na poslednej strane. Je to nevyhnutná podmienka na reklamácie tovaru Predávajúcemu v rámci záručnej doby.
 
VII. Vypovedanie Zmluvy
 
Kupujúci má právo vypovedať Zmluvu do 7 dní odo dňa prijatia tovaru. Ak Kupujúci v danej lehote vypovie zmluvu a dodrží pri tom doleuvedené podmienky, suma, ktorú Kupujúci zaplatil mu bude vrátená:
• informujte nás o odmietnutí tovaru na e-mailovú adresu sales@lemonsport.sk a potom zavolajte na telefónne číslo +421-944526645 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru,
 
• tovar (vrátane všetkých jeho častí), ktorý v rámci tohto bodu chcete vrátiť, musí byť zabalený rovnakým spôsobom a v pôvodnom obale ako pri prijatí tovaru Kupujúcim, nesmú na ňom byť známky používania, musí byť úplný (a zahŕňať kompletné doplnkové príslušenstvo, záručný list, návod v jazyku výrobcu, návod v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a je možné ho vrátiť len s kópiou potvrdenia o platbe tovaru,
 
 
• náklady na prepravu tovaru Predávajúcemu v plnej sume hradí Kupujúci.
 
• Kupujúci hradí výdavky Predávajúceho, spojené s doručením tovaru Kupujúcemu, vrátane nákladov pri platbe na dobierku (v príslušných prípadoch)
 
• finančné prostriedky, ktorými Kupujúci zaplatí tovar, mu budú vrátené prevodom na účet do 10 pracovných dní odkedy sa tovar Predávajúcemu fyzicky vráti,
 
• pri vrátení zaplatenej sumy má Predávajúci právo stiahnuť z nej hodnotu výdavkov za dodanie tovaru náklady spojené s platbou na dobierku (v príslušných prípadoch).
 
• v prípade porušenia jednej z horeuvedených podmienok, Predávajúci, bohužiaľ, nemôže akceptovať výpoveď Zmluvy a Tovar vráti späť Kupujúcemu na náklady Kupujúceho.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 
Predávajúci má právo meniť Obchodné podmienky. Povinnosť písomného informovania o zmenách sa považuje za splnenú po zverejnení textu Obchodných podmienok s uskutočnenými zmenami na stránke Internetového obchodu Predávajúceho:
 
PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre vystavenie faktúry a zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
.
Nákupný košík
Množstvo: 0
Cena: 0
Výhody našich produktov
Servisné informácie
 
Hlavná stránka|Kontakty|Platba a dodanie|Vel’koobchod|Fotogaléria|Show-room
Copyright © 2010-2018 Lemonsport. All rights reserved.
Website Development: Top Glance s.r.o.